חדש באתר
 כלים
מכרזי החשב הכללי
מילון מונחים
פרסומים
הצטרפות לרשימת תפוצה
מבנה וטלפונים
התכ"ם
צור קשר
מכרזים
מדריך הפנסיה
התפתחות הגירעון/העודף בשנים 2011-2012
שיעורי ריבית חשכ"ל
בתוקף החל מיום 27/2/2014
סוג הריביתחודשישנתי
ריבית חשכ"ל0.1875%2.25%
ריבית בגין איחורים0.5625%6.75%
ריבית פיגורים0.7292%8.75%
דוחות כספיים
סיוע לעסקים
הוועדה לפטור ממכרז
מערכת דיווחי החשבים
התכם