חדש באתר
 כלים
מכרזי החשב הכללי
מילון מונחים
פרסומים
הצטרפות לרשימת תפוצה
מבנה וטלפונים
התכ"ם
צור קשר
מכרזים
101 מדריך הפנסיה
התפתחות הגירעון/העודף בשנים 2011-2012
שיעורי ריבית חשכ"ל
בתוקף החל מיום 28/8/2014
סוג הריביתחודשישנתי
ריבית חשכ"ל0.1458%1.75%
ריבית בגין איחורים0.5208%6.25%
ריבית פיגורים0.6875%8.25%
דוחות כספיים
סיוע לעסקים
הוועדה לפטור ממכרז
מערכת דיווחי החשבים
התכם