חדש באתר
 כלים
מכרזי החשב הכללי
מילון מונחים
פרסומים
הצטרפות לרשימת תפוצה
מבנה וטלפונים
התכ"ם
צור קשר
מכרזים
מדריך הפנסיה
התפתחות הגירעון/העודף בשנים 2011-2012
שיעורי ריבית חשכ"ל
בתוקף החל מיום 31/7/2014
סוג הריביתחודשישנתי
ריבית חשכ"ל0.1667%2.00%
ריבית בגין איחורים0.5417%6.50%
ריבית פיגורים0.7083%8.50%
דוחות כספיים
סיוע לעסקים
הוועדה לפטור ממכרז
מערכת דיווחי החשבים
התכם