כלים
מכרזי החשב הכללי
מילון מונחים
פרסומים
הצטרפות לרשימת תפוצה
מבנה וטלפונים
התכ"ם
צור קשר
ריבית חשב כללי

ריבית החשב הכללי משמשת כבסיס לחישוב מרבית הריביות בהסכמים וההתקשרויות של המדינה. ריבית זו מתואמת ומתעדכנת במקביל לריבית במשק, ומשתנה בהתאמה לכל שינוי של הריבית עליה מודיע בנק ישראל*.

חישוב ריביות: חשכ"ל, איחור העברת כספים מהבנק וריבית פיגורים
• ריבית חשב כללי (חשכ"ל) - שווה לריבית הפריים ומפורסמת שנתית (P**) וחודשית      (12/P).
• ריבית בגין איחור העברת כספים מהמערכת הבנקאית - מחושבת על פי 4.5% +P שנתית (מפורסמת גם בחישוב חודשי, חלקי 12).
• ריבית פיגורים - מחושבת על פי 6.5% +P שנתית (מפורסמת גם בחישוב חודשי, חלקי 12).

כל הריביות מצטברות ומחושבות כל רבעון קלנדרי וסוג הריבית - ריבית דריבית רבעונית.

* ההודעה על שינוי ריבית בנק ישראל מתפרסמת אחת לחודש על יד נגיד הבנק ביום השני האחרון בחודש
** ריבית הפריים נקבעת כריבית בנק ישראל + מרווח. כל בנק רשאי לקבוע ריבית פריים שונה, אבל בפועל כיום כל הבנקים משתמשים במרווח זהה של 1.5% (בעבר היו הבדלים בין הבנקים השונים) 


שיעורי ריבית החל מ-26.02.2015 (הודעת תכ"מ 3.1.1.1 מהדורה 35)

סוג הריביתשנתי(באחוזים)חודשי(באחוזים)הסטוריה
 ריבית החשב הכללי 1.6 0.1333
31KB
 ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית 6.1 0.5083
30KB
 ריבית פיגורים 8.1 0.675
30KB

חוזרי החשב הכללי

הודעת תכמ 3.1.1.1 מהדורה 35